ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

Ulica – miejsce spotkań

Streetworking to metoda pracy ze środowiskiem lokalnym, która wykracza poza mury budynków. Pedagodzy ulicy kierują się do miejsc, gdzie przebywa konkretna grupa docelowa, i w ten sposób nawiązują bezpośredni kontakt. Docieranie do miejsc pozornie niedostępnych np. pustostanów, opuszczonych podwórek pozwala skierować pomoc do osób, dorosłych i młodzieży, dotąd niezauważanych bądź odtrącanych.

Negatywne skutki transformacji społeczno-gospodarczej, które są coraz bardziej widoczne w codziennej rzeczywistości, dotykają w bardzo dotkliwy sposób także strukturę więzi rodzinnych. Trudności, które spotykają dorośli na swojej drodze zawodowej przenoszą się pod dachy domów i piętrzą się po sam sufit. Przestaje być wtedy widoczne dziecko – najmłodsze ogniwo w rodzinie, które do fundamentów swojego wzrostu potrzebuje miłości i opieki. Kiedy dziecko nie dostaje uwagi w domu, zaczyna jej szukać na zewnątrz, w środowisku rówieśników, szukając tam akceptacji.

Od prawie 30 lat, działając zgodnie ze swoją misją, Fundacja Chrześcijańska „Adullam” niesie pomoc osobom i rodzinom wykluczonym społecznie, rozszerzając zakres działania i wachlarz usług kierowanych do mieszkańców i mieszkanek Częstochowy. Jak wynika z Miejskiego Programu Rewitalizacji „dzielnice Śródmieście i Stare Miasto, to obszary o szczególnej koncentracji zjawisk kryzysowych i problemów społecznych”. Mocno jest to zarysowane w odbiorcach usług Fundacji, stąd mocne skierowanie działań poza obręb budynku przy ulicy Krakowskiej 34. „Od lat obserwujemy zjawisko „dziedziczenie ubóstwa”. Atmosfera panująca w domach rodzinnych dotkniętych m.in. ubóstwem, wywiera ogromny wpływ na zachowanie dzieci. Najmłodsi upodabniają się do rodziców, w części przejmują ich zachowania, a w sytuacjach kiedy nie zostają przez nich wysłuchane, zaczynają szukać uwagi na zewnątrz. I tutaj „azylem” staje się ulica, gdzie zostają zaabsorbowane przez środowisko niekoniecznie dla nich odpowiednie” – mocno podkreśla Elżbieta Ferenc, prezes Fundacji.

Od 1 kwietnia 2022 do 31 grudnia 2022 roku Fundacja Chrześcijańska „Adullam” prowadzi dodatkowe działania świetlicowe w formie podwórkowej – streetworking połączone z pracą podwórkową. Takim wsparciem objęte są dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat, przebywające na podwórkach, nie korzystające z pomocy placówek wsparcia dziennego organizujących zajęcia pozalekcyjne. Streetworkerzy – Monika Marchewka i Karolina Kasztelan codziennie odwiedzają miejsca, w których potencjalnie przebywają najmłodsi oraz zaproponowanie im włączenia się do stacjonarnych form wsparcia prowadzonych przez Fundację.
Kompleksowo z parą streetworkerów współpracuje para wychowawców podwórkowych Dina Lewandowska i Piotr Jaroszek, w ramach realizowanego z Fundacją Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” (Lider w dzielnicy Raków) projektu „Klub Bystrzaka”, w ramach którego zostały uruchomione dwie świetlice: stacjonarna z elementami socjoterapii (Lider w dzielnicy Raków) i podwórkowa (Partner w dzielnicy Stare Miasto). Zadaniem wychowawców podwórkowych jest organizowanie i prowadzenie zajęć w ciekawej formie – profilaktycznej, rekreacyjnej, sportowej, muzycznej, plastycznej, tanecznej – dostosowywanej do możliwości dzieci oraz lokalnych uwarunkowań dzielnicy Stare Miasto.

W przypadku realizacji obu projektów znaczące jest wsparcie rodziny we wszelkich trudnościach w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wymagających wsparcia w pełnieniu swoich funkcji.

Projekt „Wsparcie rodzin poprzez utworzenie świetlicy z elementami socjoterapii i pracy podwórkowej “KLUB BYSTRZAKA” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych

Zadania publiczne pod tytułem Centrum Aktywności Obywatelskiej “Stare Miasto – Nowe Życie” realizowane jest w Częstochowie w dzielnicy Stare Miasto przy ul. Krakowskiej 34 oraz dzielnicy Centrum (Śródmieście) i jest dofinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

Udostępnij:

Archiwalne wpisy
Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
Nawigacja
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Skip to content