ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

Poniżej znajdują się sprawozdania finansowe i merytoryczne Fundacji z ostatnich lat.

2022Bilans

Informacje dodatkowe

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2021Bilans

Informacje dodatkowe

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2020Bilans

Informacje dodatkowe Rachunek zysków i strat Sprawozdanie merytoryczne Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2019Bilans

Informacje dodatkowe Rachunek zysków i strat Sprawozdanie merytoryczne Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2018Bilans

Informacje dodatkowe

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie merytoryczneWprowadzenie do sprawozdania finansowego

2016Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek zysków i strat Bilans Informacja ogólna Informacja uzupełniająca

2015Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek zysków i strat Bilans Informacja ogólna Informacja uzupełniająca Potwierdzenie złożenia

2014Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek zysków i strat Bilans Informacja dodatkowa

2013Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

2012Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

2011Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

2010Sprawozdanie finansowe za rok 2010 (pdf, 169 kB)

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 (pdf, 112 kB)

Realizowane projekty

Realizujemy projekty w zakresie zleconych zadań publicznych zakwalifikowane w otwartych konkursach ofert we współpracy z Urzędem Miasta Częstochowa, Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

2010 r.

Urząd Miasta Częstochowy
 
Zadanie zlecone pod nazwą „Dofinansowanie działań podejmowanych przez placówki
opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego” w kwocie 26.000 zł na działania świetlicy dla dzieci i młodzieży „Życie poza szkołą”.
– Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej – Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej „Razem możemy więcej” w kwocie 2.000,00 zł.
– Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej – Wspieranie rodzin oraz osób ubogich i zagrożonych ubóstwem Nie jesteś samw kwocie 5.000,00 zł.
– W zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym „Udzielanie pomocy rzeczowej oraz
organizacja różnorodnych form wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych, i uzależnionych patologiami
społecznymi” pod tytułem „Nowy wymiar szczęścia”w kwocie 32.000,00 zł.
– W zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym „Wspieranie działalności klubów
wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin”
pod tytułem <Klub Abstynencki „Dom miłości bliźniego” >w kwocie 16.100,00 zł.
– Realizacja zadania publicznego z zakresu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – Lato w mieście 2010 pod tytułem Wakacje z Adullam 2010” w kwocie 1.200,00 zł.
Śląski Urząd Wojewódzki
Z zakresu pomocy społecznej, polegającej udzielaniu pomocy osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, określonych w opracowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Programie „Powrót osób bezdomnych do społeczności – II Edycja 2010” „Razem dla innych w kwocie 30.00,00 zł.
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Aby pomagać lepiej” diagnoza skuteczności
rzeczowej pomocy społecznej jako czynnika przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – projekt
realizowany w partnerstwie w ramach kwoty 530.626,62 zł (Lider: Bank Żywności w Częstochowie) – projekt realizowany do 31 sierpnia 2011 roku. W 2010 roku wykonano zadania na kwotę 59.887,00 zł.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Z zakresu pomocy i integracji społecznej w ramach realizacji programu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej pod tytułem „Program wspierający powrót osób bezdomnych do
społeczności” tytuł zadania „Nowy start w niezależność w kocie 70.600,00 zł.

Śląski Urząd Wojewódzki

Z zakresu pomocy społecznej, polegającej udzielaniu pomocy osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, określonych w opracowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Programie Powrót osób bezdomnych do społeczności – II Edycja 2010 „Razem dla innych” w kwocie 30.00,00 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym “Aby pomagać lepiej” – diagnoza skuteczności rzeczowej pomocy społecznej jako czynnika przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – projekt realizowany w partnerstwie w ramach kwoty 530.626,62 zł (Lider: Bank Żywności w Częstochowie) – projekt realizowany do 31 sierpnia 2011 roku. W 2010 roku wykonano zadania na kwotę 59.887,00 zł.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Z zakresu pomocy i integracji społecznej w ramach realizacji programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod tytułem „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności” tytuł zadania Nowy start w niezależność” w kocie 70.600,00 zł.

Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności

2011 r.

Urząd Miasta Częstochowy

Zadanie zlecone pod nazwą „Dofinansowanie działań podejmowanych przez placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego” w kwocie 26.000 zł na działania świetlicy dla dzieci i młodzieży „Życie poza szkołą”.

– W zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym „Udzielanie pomocy rzeczowej oraz organizacja różnorodnych form wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych i uzależnionych patologiami społecznymi” pod tytułem „Nowy wymiar szczęścia” w kwocie 25.000,00 zł.

– Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej – wspieranie osób oraz rodzin ubogich i zagrożonych ubóstwem pod tytułem “Dom miłości bliźniego”. w kwocie 8.000,00 zł.

– W zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym „Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin” pod tytułem „Klub Abstynencki „Droga do wolności” w kwocie 14.700,00 zł.

– Zadanie z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży-Ferie 2011″ w kwocie 650,00 zł

Śląski Urząd Wojewódzki

Z zakresu pomocy społecznej, polegający na tworzeniu i realizacji programów służących aktywizacji i przeciwdziałaniu zjawiskom wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością, tj. zmierzających do wyprowadzenia z bezdomności pod tytułem „Bądź aktywny” w kwocie 12.000,00 zł .

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kontynuacja projektu z 2009 roku „Aby pomagać lepiej “– diagnoza skuteczności rzeczowej pomocy społecznej jako czynnika przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” – projekt realizowany w partnerstwie w ramach kwoty 530.626,62 zł (Lider: Bank Żywności w Częstochowie).

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Z zakresu pomocy i integracji społecznej w ramach realizacji programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod tytułem „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”, Edycja 2011. Cel regionalny nr 1 dla województwa śląskiego „Wspieranie placówek świadczących różnorodne formy pomocy osobom bezdomnym, w tym innowacyjne formy pomocy”, tytuł zadania „Wybieram nową drogę” w kwocie 125.500,00 zł.

2012 r.

Urząd Miasta Częstochowy

Zadanie zlecone pod nazwą „Dofinansowanie działań podejmowanych przez placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego” w kwocie 24.250,00 zł na działania świetlicy dla dzieci i młodzieży „Życie poza szkołą”.

– W zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym „Udzielanie pomocy rzeczowej oraz organizacja różnorodnych form wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych i uzależnionych patologiami społecznymi” pod tytułem „Dom miłości bliźniego” w kwocie 20.000,00 zł.

– Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej – wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej “Klub złote lata”w kwocie 2.000,00 zł.

– W zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym „Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin”pod tytułem „Klub Abstynencki „Droga do wolności” w kwocie 10.300,00 zł.

Śląski Urząd Wojewódzki

Z zakresu pomocy społecznej, polegający na tworzeniu i realizacji programów służących aktywizacji i przeciwdziałaniu zjawiskom wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością, tj. zmierzających do wyprowadzenia z bezdomności pod tytułem „Droga do wolności” w kwocie 8.600,00 zł .

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – organizowanie spotkań i wyjazdów o charakterze socjoterapeutycznym i profilaktycznym dla dzieci i ich rodzin „Moja rodzina” w kwocie 11.200,00 zł

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Projekt realizowany w okresie od marca 2012 roku do sierpnia 2013 roku pod nazwą “Standardy w bezdomności – nowa jakość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 190.956,77 zł.

Realizowane przez nas projekty/otwarte konkursy ofert są ujęte w sprawozdaniach merytorycznych-patrz odnośnik Sprawozdania.

2013 r.

Urząd Miasta Częstochowy

-Zadanie zlecone pod nazwą „Dofinansowanie działań podejmowanych przez placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego” w kwocie 24.000 zł na działania świetlicy dla dzieci i młodzieży „Życie poza szkołą”;

– W zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym „Udzielanie pomocy rzeczowej oraz organizacja różnorodnych form wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych i uzależnionych patologiami społecznymi” pod tytułem „Dom miłości bliźniego” w kwocie 25.000,00 zł. ;

– W zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym „Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin” pod tytułem „Klub Abstynencki „Droga do wolności” w kwocie 16.000,00 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

– Z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – dofinansowane zostało zadanie pod nazwą Seminarium „Częstochowskie Dni Trzeźwości” w kwocie 6.000,00 zł.

Śląski Urząd Wojewódzki

– Z zakresu pomocy społecznej, polegający na wspieraniu działań służących przeciwdziałaniu zjawiskom wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich zagrożonych bezdomnością. w kwocie 11.699,93 zł .

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

-Projekt realizowany w okresie od marca 2012 roku do sierpnia 2013 roku pod nazwą „Standardy w bezdomności-nowa jakość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 161.669,03 zł.;

Realizacja (w okresie od lipca do grudnia 2013 roku) w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności” – Cel regionalny nr 1 dla województwa śląskiego: „Wsparcie placówek świadczących różnorodne formy pomocy, w tym innowacyjne formy pomocy” w kwocie 164.300,00 zł.

Ponadto Fundacja realizuje 2 zadania zlecone w drodze przetargów na:

– dożywianie 120 osób ubogich z terenu miasta,

– dożywianie 50 mężczyzn z noclegowni.

2016r.

Gmina Miasto Częstochowa

 1. Zadanie z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym – Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

Tytuł zadania publicznego:Klub Abstynencki „Droga do wolności”

 1. Zadanie z zakresu pomocy społecznej – Udzielanie wsparcia (schronienia), zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy

Tytuł zadania publicznego:Udzielenie schronienia wraz z jednym gorącym posiłkiem mężczyznom z terenu miasta Częstochowy (przewidywana liczba osób objętych usługą – 15)

 1. Zadanie z zakresu pomocy społecznej – Udzielanie wsparcia (schronienia), zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy

Tytuł zadania publicznego:Udzielenie noclegu wraz z jednym gorącym posiłkiem mężczyznom tego pozbawionym, przebywającym na terenie miasta Częstochowy (liczba osób objętych usługą – 50)

 1. Zadanie z zakresu pomocy społecznej – Prowadzenie Ogrzewalni Miejskiej dla osób bezdomnych w Częstochowie przy ul. Sikorskiego 78a

Tytuł zadania publicznego:Ogrzewalnia Miejska dla osób bezdomnych

 1. Zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego

Tytuł zadania publicznego:Świetlica z elementem socjoterapii dla dzieci i młodzieży „Życie poza szkołą”

 1. Realizacja zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy w latach 2016-2017
  w zakresie Organizowania Społeczności Lokalnej na terenie dzielnic Miasta Częstochowy. Organizowanie społeczności lokalnej w poszczególnych dzielnicach Miasta Częstochowy – Organizowanie społeczności lokalnej w dzielnicy Stare Miasto

Tytuł zadania publicznego:Stare Miasto – Nowe Życie – Nowe Możliwości”

 1. Zadanie publiczne realizowane w trybie art.: z art. 19a – „Mały grant”
  Rodzaj zadania publicznego: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom
  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Tytuł zadania publicznego:Organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla osób uzależnionych przez Kluby Abstynenckie oraz spotkania integracyjnego „Śniadanie Wielkanocne”

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 1. Zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016

CEL NR 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych

tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych „Czas na zmiany”

Ponadto Fundacja realizuje zadanie zlecone przez Gminę Miasto Częstochowa w drodze przetargu pod nazwą:

–        Przygotowywanie i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków osobom, o których mowa w art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej na terenie miasta Częstochowy z obszaru dzielnicy Śródmieście, Raków i Stare Miasto,

–        Przygotowanie i dowóz posiłków dla osób z niepełnosprawnością, starszych i chorych, korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy.

Niektóre z projektów były już realizowane w latach wcześniejszych, ale są realizowane i obecnie, np. Klub Abstynenta “Droga do wolności”, Świetlica, Noclegownia – obecnie od września Schronisko.

Klub Seniora “Złote Lata” działa, ale obecnie nie ma na niego finansowania, czyli poza projektowo. Na dzień dzisiejszy “przytulił się” do OSL.

Aktualności

 • Wszystkie posty
 • Aktualności
 • Przekaż nam 1,5%

Nasza działalność to już...

WYDANYCH OBIADÓW
0 +
PACZEK MIKOŁAJOWYCH
0 +
LAT DZIAŁANIA ŚWIETLICY
0

Nasi partnerzy

Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
Nawigacja
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Scroll to Top
Skip to content