ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

„Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”

Fundacja Chrześcijańska „Adullam” realizuje w ramach Programu Ministra Pracy

i Polityki Społecznej „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”

Zadanie publiczne pod nazwą:

Cel regionalny nr 1 dla województwa śląskiego „Wspieranie placówek świadczących

różnorodne formy pomocy osobom bezdomnym, w tym innowacyjne formy pomocy”

Edycja 2013

„Wybieram – rozpoczynam”

jest realizowane w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2013 roku.

Celem głównym zadania jest udzielenie 250 osobom bezdomnym,

i zagrożonym bezdomnością wsparcia przyczyniającego się do poprawy sytuacji życiowej

i społecznej tych osób oraz powrotu ich do społeczności.

Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

1. Ochrona życia i zdrowia osób bezdomnych przez:

a) zapewnienie noclegu z całodziennym wyżywieniem dla 16 mężczyzn, a w okresie

jesienno – zimowych dla 19 mężczyzn oraz objecie ich programem

ergoterapeutycznym,

b) wydawanie dwudaniowych obiadów wraz z pieczywem przez 6 dni w tygodniu dla

250 osób oraz dla 150 osób produktów żywieniowych z programu PEAD 2013,

c) pozyskiwanie, zakup i wydawanie odzieży, obuwia, bielizny osobistej, środków

2. Poprawienie standardu świadczonych usług, przez niezbędne zakupy sprzętu,

wyposażenia i wykonanie – przy pomocy beneficjentów – prac adaptacyjnych

w pomieszczeniach Fundacji, aby zapewnić bezdomnym szczególnie w okresie

jesienno-zimowym osłonę w formie noclegu, całodziennego wyżywienia itp.,

3. Podniesienie wiedzy wśród osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością

nt możliwości uzyskania doraźnej i długofalowej pomocy, w tym wsparcia od

specjalistów to jest radcy prawnego, doradcy zawodowego/szkoleniowca, pracownika

socjalnego/trenera finansowego, pedagoga pracy socjalnej w Fundacji oraz przez

uzyskanie informacji o innych ośrodkach i instytucjach pomocowych.

4.Podniesienie umiejętności społecznych (mieszkanie chronione/treningowe –

reintegracja społeczna) przez aktywizację osób bezdomnych i zagrożonych

bezdomnością społeczną i zawodową, umożliwiającą powrót na rynek pracy.

5. Zwiększenie oferty kompleksowego wsparcia dla osób bezdomnych i zagrożonych

bezdomnością oraz zwiększenie liczby osób objętych specjalistycznym wsparciem.

higieny osobistej itp.

Odpowiedź ministra o honorowy patronat.

Udostępnij:

Archiwalne wpisy
Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
Nawigacja
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Scroll to Top
Skip to content