ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

Wręczenie wyróżnień tytułem „Dobra Praktyka Aktywnych Form Pomocy” – edycja 2011

W dniach 5-6 grudnia 2011 w Morach, odbyło się spotkanie, na którym wręczone zostały wyróżnienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej tytułem „Dobra Praktyka Aktywnych Form Pomocy 2011 r.”
W imieniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej wyróżnienia wręczyła Pani Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej. Wyróżnionych zostało 12 podmiotów oraz 16 osób indywidualnych za działalność w czterech obszarach aktywnych form pomocy:
Obszar I: Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych,

Obszar II: Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego,

Obszar III: Świetlica – Dzieci – Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie,

Obszar IV: Aktywne przeciwdziałanie bezdomności”.

Dobre praktyki aktywnych form pomocy w 2011 roku

W ramach inicjatywy Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Dobra Praktyka Aktywnych Form Pomocy”- Edycja 2011 r. zostało wyróżnionych 12 podmiotów- trzy w każdym z czterech obszarów aktywnych form pomocy. Ponadto 16 osób otrzymało nagrody indywidualne.

OBSZAR I: Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych

1. Gmina wiejska Lubawa

Województwo warmińsko-mazurskie

Wyróżniony projekt „Przez aktywność do sukcesu” ma na celu zastosowanie efektywnych rozwiązań w rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównym celem projektu jest aktywizacja i integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt realizowany poprzez działania zawierające reintegrację społeczno zawodową oraz organizację zatrudnienia na otwartym rynku pracy w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a Powiatowym Urzędem Pracy z wykorzystaniem kontraktu socjalnego, zmodyfikowanego w sposób uwzględniający specyfikę projektu.

2. Stowarzyszenie STOPIL z Nowego Sącza

Województwo małopolskie

Wyróżniony projekt skierowany do uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej przewiduje aktywizację społeczną i zawodową dla 20 osób, przez okres 16 miesięcy. Uczestnicy to osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne i po opuszczeniu zakładu karnego. Realizacja poszczególnych etapów działań odbywa się w oparciu o Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego, a także w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Stowarzyszeniem. Aktywizacja zawodowa uczestników zorganizowana została w ramach pracowni zawodowych: krawieckiej, rzemiosła artystycznego, komputerowej, handlowej, co zapewnia zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczestników, zwiększających szanse na podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy

3. CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne z Torunia

Województwo kujawsko-pomorskie

Realizowany projekt obejmuje przygotowanie osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z jednoczesną realizacją Indywidualnego Programu zatrudnienia Socjalnego do podjęcia zatrudnienia w ramach następujących form: prace społecznie użyteczne, zatrudnienie wspierane u pracodawcy, zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Efektami realizacji wyróżnionego projektu będzie podwyższenie kompetencji społecznych i zawodowych uczestników, co wpłynie na zwiększenie szans na podjecie zatrudnienia. Projekt realizowany jest na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Stowarzyszeniem prowadzącym Centrum Integracji Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

OBSZAR II: Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego

1. Miasto Ruda Śląska

Województwo śląskie

Realizowany przez miasto wyróżniony projekt ma na celu zaktywizowanie 30 osób długotrwale bezrobotnych, będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, poprzez uczestnictwo w cyklu zajęć z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej w Klubie Integracji Społecznej, który ukierunkowany będzie na pracę nad motywacją do podjęcia zatrudnienia oraz przygotowanie uczestników do skutecznego poszukiwania pracy i rozmowy z pracodawcą. Przewidywanymi skutkami realizacji zdania będzie również zwiększenie ilości lokali socjalnych w mieście, o kolejne 10 mieszkań, uregulowanie sytuacji mieszkaniowej 10 gospodarstw domowych (min. 10 osób), poprzez zapobieżenie eksmisji oraz pomoc osobom już pozbawionym schronienia w zakończeniu procesu wychodzenia z bezdomności.

2. Gmina Bytom

Województwo śląskie

Realizacja wyróżnionego projektu polegać będzie na tym, iż w ramach prac społecznie użytecznych w Bytomiu, grupa 10 uczestników wykona prace adaptacyjno-remontowe w wybranych lokalach socjalnych, które znajdują się w zasobie mieszkań socjalnych gminy Bytom. Ponadto zostanie zaktywizowana wytypowana grupa mieszkańców gminy, wśród

których znajdą się osoby długotrwale bezrobotne oraz grupa osób usamodzielniających się – wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych kontynuujących naukę. Aktywizacja wymienionych grup dokonana zostanie poprzez realizację kontraktów socjalnych, uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz pozyskanie doświadczenia zawodowego.

3. Gmina Józefów

Województwo lubelskie

Wyróżniony projekt realizowany przez Gminę ma na celu odbudowanie w uczestnikach umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnienie ról społecznych w miejscu pracy oraz nabycia nowych umiejętności zawodowych podnoszących konkurencyjność na rynku pracy. W ramach praktycznej nauki zawodu uczestnicy ocieplą budynek gospodarczy i wykonają tynk mineralny oraz położą terakotę w budynku gospodarczym w Stowarzyszeniu Na Rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj Dłoń”. W ramach projektu zostanie podniesiony standard dotychczasowych lokali, poprzez wykonanie bezodpływowych zbiorników dla poszczególnych mieszkań, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, poprawa estetyki lokali poprzez remont klatek schodowych, doposażenie lokali będących w złym stanie technicznym poprzez wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i zakup pieców do poszczególnych mieszkań, poprawa warunków mieszkaniowych i bytowych.

OBSZAR III: „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie

1. Gmina Piastów

Województwo mazowieckie

Wyróżnienie za realizację programu „Świetliki” na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, dotkniętych dysfunkcją, w tym uzależnieniem i ubóstwem. Działalnością tą objęta została 41 osobowa grupa podopiecznych Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej ( z programem socjoterapeutycznym) „Dom Jana Pawła II” w Piastowie w wieku od 7 do 18 lat. Znacząca z nich część ma problemy z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej, doświadcza niepowodzeń szkolnych. W świetlicy prowadzone są dla nich zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym w różnych grupach wiekowych. Obok tych zajęć placówka świadczy pomoc w nauce i w zakresie rozwijania zainteresowań, w tym muzycznych, plastycznych oraz organizowania czasu wolnego.

2. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile- Oratorium św. Jana Bosko w Czaplinku

Województwo zachodniopomorskie

Wyróżnienie w związku z uruchomieniem świetlicy środowiskowej przy Oratorium Św. Jana Bosko w Czaplinku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czaplinek Projekt dotyczy działalności w ramach placówki świetlicowej na rzecz 30 osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat z terenu Gminy Czaplinek. Osoby te żyją w rodzinach dysfunkcyjnych, zagrożonych eurosieroctwem i alkoholizmem. Podczas tej działalności świetlicowej prowadzone są zajęcia edukacyjne, zajęcia wypoczynkowo – integracyjne polegające na organizowaniu czasu wolnego, wyjazdy edukacyjno – kulturalno – integracyjne do kina, teatru, na basen, zorganizowanie rodzinnego festynu integracyjnego, zajęcia wspierające rozwój zainteresowań i talentów oraz nauka zasad dobrego wychowania (w ramach zajęć plastycznych, teatralnych i innych oraz nauki savoir-vivre) oraz zajęcia rozwijające sprawność fizyczną.

3. Gmina Kęty

Województwo małopolskie

Wyróżnienie w ramach projektu realizowanego na rzecz podopiecznych Świetlicy Środowiskowej w Kętach i ich rodzin. Projekt przyczyni się do rozszerzenia oferty edukacyjno – kulturalnej świetlicy i rozwoju prowadzonej w niej działalności. Skierowany został do 25 osobowej grupy dzieci oraz ich rodzin lub opiekunów, korzystających ze wsparcia tej placówki świetlicowej. W programie projektu przewidziane są m. in. spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, spotkanie z doradcą zawodowym w urzędzie pracy, zajęcia z nauką pisania CV, spotkanie z liderem klubu integracji społecznej, zajęcia filmowe i pogadanki o sławnych ludziach, korepetycje z przedmiotów szkolnych i pomoc w odrabianiu lekcji, warsztaty komputerowe, zajęcia rekreacyjne w ogrodzie świetlicowym, zorganizowanie występów artystycznych, wykonanie fotoreportaży zakończone wystawą, profilaktyka uzależnień, hipoterapia, zajęcia socjoterapeutyczne, organizowanie imprez i zabaw integracyjnych oraz wspólnych wyjść do kina, teatru .

OBSZAR IV: Aktywne przeciwdziałanie bezdomności

1. „Nadzieja” Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu

Województwo lubelskie

Wyróżnione Stowarzyszenie prowadzi ośrodek wsparcia w formie schroniska dla bezdomnych mężczyzn, a także całoroczną i okresową noclegownię. Program skierowany jest do ok.113 bezdomnych mężczyzn. Przewiduje następujące działania:

§ o charakterze osłonowym (zakup wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej, drobnego sprzętu i wyposażenia, wykonanie drobnych napraw i remontów – w ramach praktyk zawodowych, pokrycie opłat związanych z działalnością placówek)

§ profilaktyczno – aktywizującym (realizacja programów wychodzenia z bezdomności, aktywizacji społeczno-zawodowej, terapii uzależnień)

Zakładane rezultaty realizacji zadania to: zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych poprzez zapewnienie noclegu, posiłku i pomocy w sytuacji kryzysowej spowodowanej bezdomnością, wzmocnienie pozycji oraz podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych uczestników programu, nabycie praktycznych umiejętności w kontaktach z pracodawcami, wspieranie, wzmocnienie więzi rodzinnych, usamodzielnienie się i podjęcie aktywności zawodowej oraz podniesienie standardu usług socjalnych w placówkach.

2. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Miechowskie

Województwo małopolskie

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Miechowskie prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn od 1991 roku. Schronisko zapewnia całodobową opiekę dla ok. 45 osób dziennie (w miesiącach jesienno-zimowych do 60 osób) z terenu całej Polski. Udzielana jest także pomoc rzeczowa, zaspokajane są potrzeby fizjologiczno-higieniczne oraz duchowe. Celem wyróżnionego projektu jest m. in. podniesienie standardu placówki poprzez przeprowadzenie gruntownych remontów oraz doposażenie pokoi. W ramach działalności organizacji prowadzone są także działania o charakterze integracyjnym i aktywizacja społeczno-zawodowa, w tym praca na rzecz schroniska i społeczności lokalnej. Ponadto celem projektu jest skuteczna resocjalizacja prowadząca do zmiany stylu życia osób bezdomnych, prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień, udzielanie pomocy psychologicznej, socjalnej, prawnej, medycznej i sanitarnej, aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych zagrożonych eksmisją, przystosowanie do życia w społeczeństwie oraz przestrzeganie obowiązujących norm w odniesieniu do byłych więźniów, a także nauka zaspokajania potrzeb w sposób aprobowany społecznie.

3. Fundacja Chrześcijańska „ADULLAM” z Częstochowy

Województwo śląskie

Realizowany przez Fundację wyróżniony projekt pod nazwą „Wybieram nową drogę” koncentruje się na działaniach integracyjno-aktywizujących. Skierowany jest do ok. 100 osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, którym oferowana jest wszechstronna i fachowa pomoc:

zapewnienie noclegu i całodziennego wyżywienia,

dostarczenie środków higieny osobistej, odzieży i obuwia,

opracowanie Indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności- dostosowanie ścieżki rozwiązania problemu do potrzeb konkretnego beneficjenta,

umożliwienie udziału w zajęciach Klubu Abstynenckiego,

prowadzenie świetlicy dziennej, w której organizowana jest terapia zajęciowa oraz warsztaty promujące ideę tzw. samopomocy,

możliwość skorzystania z pomocy radcy prawnego i psychologa.

Realizacja projektu obejmuje również remont pomieszczeń noclegowych oraz zaplecza sanitarnego. Ponadto Fundacja szczególny nacisk kładzie na pracę streetworkerów w środowisku ludzi bezdomnych oraz przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej na temat możliwości uzyskania pomocy przez osoby bezdomne.

WYRÓŻNIENIA INDYWIDUALNE:

1. Pan Roman Dziura- Burmistrz Miasta Józefów

Pan Roman Dziura jest liderem partnerstwa lokalnego na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Mieście i Gminie Józefów. Wspiera i inicjuje powstawanie nowych ruchów w obszarze ekonomii społecznej- to dzięki Jego zaangażowaniu w 2009 r. została uruchomiona pierwsza w powiecie biłgorajskim spółdzielnia socjalna. Sukcesem Burmistrza jest aktywizacja społeczności lokalnej poprzez zaangażowanie mieszkańców w działania organizacji pozarządowych- w ostatnich latach dzięki Jego staraniom powstało 7 nowych stowarzyszeń. Pan Roman Dziura ceniony jest za profesjonalizm, wrażliwość i podejmowanie nowatorskich działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

2. Pani Teresa Kaźmierczak- Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Pracowników Służb Społecznych „Krąg” w Gorzowie Wlkp.

Pani Teresa Kaźmierczak jest Instruktorem Grupy Opieki nad Osobą Zależną od 6 lat. Wyróżnia się dużym zaangażowaniem i troską o wysoki poziom przygotowania zawodowego do pracy w zawodzie opiekuna. Ponadto opracowała nowy program realizowany w CIS, dopasowując go do poziomu wiedzy uczestników, a tym samym przyczyniła się do odbudowania w nich poczucia wiary w siebie i w ich możliwości zawodowe.

3. Pani Elżbieta Błaszczyk – Przewodnicząca Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu NADZIEJA w Łowiczu

Program realizowany przez Stowarzyszenie, którym kieruje Pani Elżbieta Błaszczyk spowoduje poprawę warunków przebywania dzieci w świetlicy środowiskowej oraz ich uczestniczenia w zajęciach edukacyjno-wyrównawczych, psychologicznych i pedagogicznych. Zwiększy to szanse młodzieży na rozwiązanie ich problemów związanych z niedostosowaniem społecznym, a także przyczyni się do przeciwdziałania izolacji społecznej młodzieży.

4. Pani Joanna Szczuka- kierownik Świetlicy Socjoterapeutyczno – Integracyjnej „Dom Jana Pawła II” w Piastowie

Pani Joanna Szczuka jest osobą pracowitą, odpowiedzialną i zaangażowaną w pracę na rzecz dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo. Organizuje wiele interesujących zajęć socjoterapeutycznych, które rozwijają potencjał intelektualny i emocjonalny młodych ludzi. Joanna Szczuka pracę zawodową uzupełnia aktywną działalnością w Stowarzyszeniu MOŻESZ na rzecz psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci i młodzieży oraz współpracuje z MOPS-em oraz innymi samorządowymi instytucjami pomocy społecznej.

5. Pani Renata Pietruńko – Dyrektor Świetlicy Socjoterapeutycznej w Lewinie Brzeskim

Pani Renata Pietruńko jest pedagogiem socjoterapeutą, jest dyrektorem świetlicy od momentu jej powstania tj. od 1998 r. Priorytetowe znaczenie w Jej działalności ma integrowanie dzieci z różnych środowisk, w tym z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, także niepełnosprawnych.. Pani Renat Pietruńko utworzyła ponadto w Lewinie Brzeskim Centrum Wolontariatu, a także opracowała i prowadzi szkolenia dla wolontariuszy z zakresu umiejętności interpersonalnych, wychowawczych i komunikacji.

6. Pani Beata Andruczyk – Przewodnicząca Zarządu Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór” w Suwałkach

Stowarzyszenie, któremu przewodniczy Pani Beata Andruczyk jest jedyną organizacją pozarządową w Suwałkach oferującą kompleksową, systemową pomoc prawno-psychoterapeutyczną osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie. Rocznie z pomocy Stowarzyszenia korzysta ok. 1000 osób z terenu północnowschodniej Polski. Obecnie priorytetem Pani Beaty Andruczyk jest utworzenie spółdzielni socjalnej, jako nowego podmiotu ekonomii społecznej, dającego szansę bezrobotnym na zatrudnienie.

7. Pani Mirosława Lihs – wychowawca świetlicy w Egiertowie (woj. pomorskie)

Pani Mirosława Lihs została wyróżniona za wieloletnie pełnienie z ogromnym zaangażowaniem funkcji wychowawcy dzieci uczęszczających do świetlicy w Egiertowie w gminie Somonino. Są to dzieci w wieku 6-14 lat pochodzące z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo, z zaburzeniami zachowania oraz nadpobudliwością.

8. Pani Barbara Ender – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, kierownik Klubu Integracji Społecznej

Pani Barbara Ender z wykształcenia jest pedagogiem i doradcą zawodowym. Program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego realizowany w kierowanym przez Nią KIS trzykrotnie otrzymywał dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wciąż pojawiają się nowe inicjatywy: program integracyjny „Kawa dla seniora”, edukacyjny „Wszechnica Bytomska” czy profilaktyczny „Prawo ochronnym parasolem dziecka”.

9. Pani Anna Nowokolska – inicjatorka i koordynatorka Świetlicy w Jeziorowskich Gmina Kruklanki (woj. warmińsko-mazurskie)

Pani Anna Nowokolska jest koordynatorem projektu „Świetlica w Jeziorowskich- uczy, bawi i wychowuje”. Dzięki Jej zaangażowaniu i determinacji udało się włączyć tę niewielką gminę w szereg różnych ciekawych inicjatyw, konkursów i akcji społecznych oraz pozyskać środki finansowe na realizację wielu ciekawych projektów. Pani Anna Nowokolska realizuje swoje pomysły z wielką pasją, niewątpliwie pomocne w skutecznej działalności jest sprawowanie przez Nią mandatu Radnej Gminy Kruklanki.

10. Pan Tobiasz Olejniczak- Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kaliszu

Pan Tobiasz Olejniczak jest koordynatorem wielu programów realizowanych w Świetlicy (w obszarze organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży), na które dzięki swemu zaangażowaniu, solidności i rzetelności uzyskuje środki finansowe. Wykazuje On ponadto dużą samodzielność i kreatywność w realizacji poszczególnych zadań, posiada umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu z wychowankami i współpracownikami.

11. ks. Mirosław Kurkiewicz- Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży przy Oratorium św. Jana Bosko w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie)

Ksiądz Mirosław Kurkiewicz- salezjanin- wielokrotnie wspomagał organizowanie kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w najbardziej malowniczych terenach Polski. Jego ideą stało się zgromadzenie zaniedbanych dzieci wokół Oratorium św. Jana Bosko – aby pozyskać środki na jego finansowanie, ksiądz Kurkiewicz zaczął pisać projekty. Dzięki temu organizuje w świetlicy zajęcia edukacyjne, socjoterapeutyczne i sportowe, rajdy rowerowe, wyjazdy na basen oraz do kina, prowadzi także akcję dożywiania dzieci.

12. Pan Marek Popielecki – Dyrektor Bełchatowskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT

Pan Marek Popielecki jest Dyrektorem Bełchatowskiego Centrum Pomocy Bliźniemu od maja 2010 r., jednakże ze Stowarzyszeniem MONAR związany jest od 5 lat. Ponadto prowadzi Dom Samotnej Matki w Laskach (podlaskie) oraz współpracuje z Domem Samotnej Matki w Tuchowie (małopolskie). Marek Popielecki jest także autorem programu motywującego osoby bezdomne do powrotu do społeczności, wdrażanego w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w Stąporkowie (świętokrzyskie).

13. Pani Adriana Porowska – Dyrektor Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej Pani Adriana Porowska jest doświadczonym pracownikiem socjalnym, od 2009 roku kieruje działalnością Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej prowadzącej Pensjonat Socjalny Łazarz w Warszawie – Ursusie. W ramach Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności w 2011 r. wsparcie Ministra Pracy i Polityki Społecznej uzyskał autorski projekt Pani Adriany Porowskiej, polegający na utworzeniu Klubu Aktywizacji Bezdomnych „KAB-el”. Projekt ten jest nowatorskim rozwiązaniem zmieniającym dominujący model funkcjonowania schronisk dla bezdomnych, poprzez zróżnicowanie struktury placówki. Umożliwia on zrównoważenie możliwości prowadzenia działań wspierająco-aktywizujących w stosunku do działalności wspierająco-osłonowej, także na poziomie infrastruktury placówki dla osób bezdomnych. Pani Adriana Porowska jest również aktywnym uczestnikiem działań w obszarze bezdomności, jako Wiceprzewodnicząca Rady Opiekuńczej ds. Bezdomnych przy Prezydencie m. st. Warszawy, członkini Zespołu Roboczego ds. Strategii Rady Opiekuńczej, a także, jako członkini Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

14. ks. Maciej Szmuc- Dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Ksiądz Maciej Szmuc otrzymał wyróżnienie za ogromny osobisty wkład w rozwinięcie działalności charytatywnej Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, w szczególności za wypracowanie skutecznych rozwiązań w zakresie wychodzenia z bezdomności oraz utworzenie systemu kompleksowej pomocy osobom bezdomnym i ubogim. Życzliwość księdza, otwartość na ludzkie cierpienie i zrozumienie problemów drugiego człowieka sprawiają, że cieszy się on szacunkiem i poważaniem zarówno wśród wolontariuszy, jak i podopiecznych.

15. Pan Tomasz Bujak – Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Miechowie

Pan Tomasz Bujak od 1990 roku związany jest z prężnie działającym Kołem Miechowskim Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Zaangażował się w rozbudowę, prace remontowe i adaptacyjne prowadzone w ciągu ostatnich kilku lat na terenie Schroniska. Realizowane przez Niego projekty w obszarze przeciwdziałania bezdomności znacząco wpłynęły na jakość usług oferowanych przez Schronisko, przyczyniły się do poprawy standardów pobytu i noclegu oraz umożliwiły dotarcie z pomocą do szerszego grona potrzebujących.

16. Pan Paweł Wiśniewski – Prezes Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy HUMANUS w Janowie Lubelskim

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „HUMANUS”, którego Pan Paweł Wiśniewski jest prezesem, powstało w lutym 2007 r. Od tego czasu podejmuje wiele inicjatyw z zakresu polityki społecznej skutecznie wspierając osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym prowadząc Centrum Aktywności Społecznej w skład, którego wchodzą: Klub Integracji Społecznej, Świetlica Środowiskowa „Stokrotka”, Zimowy Punkt Konsultacyjny dla Osób Bezdomnych, Punkt Konsultacyjny dla Rodzin, Punkt Doradczy dla Organizacji Pozarządowych i Instytucji Pomocy Społecznej, Koło Wolontariatu oraz Klub Sybaryci. Od 2007 roku organizacja (samodzielnie lub w partnerstwie) zrealizowała wiele projektów m. in. z zakresu budownictwa socjalnego, wsparcia osób nieradzących sobie w trudnych sytuacjach życiowych, opieki nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi i starszymi oraz ekonomii społecznej.

Udostępnij:

Archiwalne wpisy
Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
Nawigacja
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Scroll to Top
Skip to content