ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

Częstochowskie dni trzeźwości

23 września 2013r. w auli Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zorganizowane zostało Seminarium „Częstochowskie Dni Trzeźwości” (przy wsparciu finansowym Województwa Śląskiego w Katowicach) pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowa.

Ideą przewodnią „Częstochowskich Dni Trzeźwości” było zintegrowanie instytucji i organizacji
na rzecz rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami szczególnie wśród młodszej części naszej społeczności. Pogłębienie wiedzy na temat negatywnego oddziaływania alkoholu
na organizm człowieka, skutków społecznych jego nadużywania oraz sposobów przeciwdziałania alkoholizmowi. Poprawę  świadomości na temat form i miejsc pomocy dla osób borykających się
z problemem alkoholowym oraz ich rodzin. Uświadomienie potrzeby zacieśnienia współpracy
z innymi podmiotami (między innymi: szkoły, uczelnie, świetlice, kluby abstynenckie, ośrodki odwykowe, ośrodki terapeutyczne itp.) w zakresie walki z alkoholizmem.

Zainteresowanie Seminarium i jego tematyką przekroczyło nasze oczekiwania.
Na spotkanie przybyło około 300 osób. Ze względu na tak liczne przybycie zaproszonych gości
w jednym czasie nie wszyscy przybyli zdołali wpisać się podczas rejestracji na listę obecności.

Seminarium rozpoczęło się wykładem aktywizowanym dr Krzysztofa Wojcieszka  na temat współczesnych form pracy profilaktycznej z osobą eksperymentującą  lub uzależnioną od alkoholu.

Wśród słuchaczy tego wykładu przeważającą część stanowiła młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych.

Część główną Seminarium stanowiły prelekcje-wykłady. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele częstochowskich władz i samorządu oraz przedstawiciele klubów abstynenckich.

Prelegentami podczas Seminarium byli:

–        dr Krzysztof Wojcieszek   – specjalista w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych,

–        Zbigniew Urbaniak  – Prezes Stowarzyszenia „ Teen Challenge” Chrześcijańskiego Ośrodka dla Osób  Uzależnionych  w Broczynie

–        Jan Garncarz – Prezes Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy “Jedność”

–        Marek Zielonka – dyrektor Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi
w Częstochowie

Osoby przybyłe do auli AJD na Seminarium aktywnie w nim uczestniczyły zadając prelegentom wiele pytań związanych z problemem uzależnienia od alkoholu.

Ostatnią częścią Seminarium był wykład aktywizowany mgr Zbigniewa Urbaniaka na temat

„Od beznadziei do wolności”, który mówił o problemie uzależnienia i metodach pracy w oparciu
o wartości chrześcijańskie stosowane w Ośrodku dla Osób  Uzależnionych  w Broczynie.

W przerwach między wykładami zaproszeni goście mogli skorzystać z poczęstunku ( w tym również gorącego posiłku).

Związek stowarzyszeń i klubów abstynenckich Ziemi Częstochowskiej

Udostępnij:

Archiwalne wpisy
Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Skip to content