ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

Główne pola działania Fundacji:

 • Działania wspomagające rodziny (osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny niewydolne wychowawczo,rodziny znajdujace się w trudnej sytuacji materialnej)
 • Pomoc osobom skrajnie ubogim i bezdomnym
 • Pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim, profilaktyka uzależnień, w tym prowadzenie Hostelu
 • Pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym i starszym
 • Zorganizowana dystrybucja odzieży i żywności unijnej(program PEAD)
 • Inne działania w zakresie usług socjalnych i pomocy społecznej

Cele określone są w poniższych paragrafach Statutu Fundacji:

§6.

Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom, rodzinom, osobom upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie, a zwłaszcza zagrożonym ubóstwem.

§7.

Fundacja realizuje swój cel wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności przez:

 • organizację stołówek i jadłodajni dla ludzi w trudnej sytuacji materialnej,
 • organizację domów dla bezdomnych i potrzebujących pomocy, domów spokojnej starości, domów opieki itp.,
 • organizację świetlic dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
 • prowadzenie ośrodków odwykowych dla narkomanów i alkoholików,
 • organizację i rozdział pomocy materialnej wśród ubogich i potrzebujących,takiej jak: odzież, przedmioty powszechnego użytku, leki oraz żywność,
 • organizowanie i finansowanie kolonii, obozów, wczasów oraz innych form wypoczynku i rekreacji dla dorosłych i dzieci,
 • organizowanie pomocy w zakresie podstawowej opieki medycznej,
 • prowadzenie resocjalizacji ofiar patologii społecznej, takich jak alkoholicy, narkomani, przestępcy odbywający kary pozbawienia wolności,
 • krzewienie etyki chrześcijańskiej na bazie działalności wydawniczej, organizacja spotkań publicznych, konferencji, szkoleń itp.,
 • prowadzenie małżeńskiego i rodzinnego poradnictwa chrześcijańskiego,
 • poszukiwanie miejsc pracy dla: powracających z ośrodków terapeutycznych alkoholików, narkomanów oraz byłych więźniów, kobiet samotnie wychowujących dzieci, wdów, inwalidów, innych osób pozostających w trudnej sytuacji materialnej, socjalnej i ze względu na wyznanie religijne,
 • organizowanie pomocy ofiarom wypadków drogowych i katastrof.

Aktualności

 • Wszystkie posty
 • Aktualności
 • Przekaż nam 1,5%

Nasza działalność to już...

0 +
WYDANYCH OBIADÓW
0 +
PACZEK MIKOŁAJOWYCH
0
LAT DZIAŁANIA ŚWIETLICY

Nasi partnerzy

Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Skip to content