ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

„Wolni – aktywni”

Wieloletnia pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością pokazuje, jak dużo działań profilaktycznych jest potrzebnych dla tej grupy społecznej oraz jak pozytywne efekty daje wsparcie i motywowanie do zmiany. Stąd też, w ramach zadania publicznego   współfinansowanego przez Gminę Miasto Częstochowa, od dnia 21 lutego do 31 grudnia 2017 roku trwa realizacja programu działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji społecznej pt. „Wolni – aktywni”. Zadanie to nastawione jest na prowadzenie pracy socjalnej i programu profilaktyki alkoholowej wśród osób bezdomnych i zagrożonych uzależnieniem. Działania polegają na prowadzeniu przez specjalistę-pedagoga  indywidualnych rozmów i grupowych spotkań z osobami uzależnionymi, zmierzających do  zidentyfikowania potrzeb, zachęcenia i zmotywowania do pojęcia decyzji o ograniczeniu spożywania alkoholu, podjęciu leczenia odwykowego, włączenia się do działań klubów abstynenta na terenie miasta Częstochowy, w tym Klubu Abstynenta „Droga do wolności”, zaangażowania się w pracę wolontarystyczną, podjęcia pracy w ramach programu Centrum Integracji Społecznej (CIS) lub innej formy zatrudnienia socjalnego. Działania prowadzone przez specjalistę-pedagoga obejmować będą współpracę z innymi jednostkami pomocowymi, w tym m.in. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie, Centrum Integracji Społecznej, Strażą Miejską, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy Klubami Abstynenta.

Udostępnij:

Archiwalne wpisy
Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
Nawigacja
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Skip to content