ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

Świetlica z elementami socjoterapii i pracy podwórkowej „KLUB BYSTRZAKA”


Świetlica z elementami socjoterapii i pracy podwórkowej „KLUB BYSTRZAKA” powstała w ramach projektu: Wsparcie rodzin poprzez utworzenie świetlicy z elementami socjoterapii i pracy podwórkowej “KLUB BYSTRZAKA”

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Potrzebującym Pomocy „Podaj Dalej w partnerstwie z Fundacją Chrześcijańską „Adullam” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs. 

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2022-30.09.2023. Jego celem jest utworzenie placówki wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym z elementami socjoterapii w dzielnicy Raków pn. „Klub Bystrzaka” dla 30 osób (dzieci i młodzież), ich rodzin i najbliższego otoczenia, oraz utworzenie świetlicy podwórkowej w dzielnicy Stare Miasto dla 20 osób (dzieci i młodzież), ich rodzin i najbliższego otoczenia, co przyczyni się do wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Projekt zakłada także usługi wsparcia rodziny, które będą świadczone na rzecz rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wymagających wsparcia w pełnieniu swoich funkcji.

W ramach projektu uruchomiono dwie świetlice:

1) stacjonarna z elementami socjoterapii prowadzoną przez Lidera w dzielnicy Raków przy ul. Limanowskiego 45 (placówka wsparcia dziennego) – wsparciem świetlicy zostanie objętych 30 dzieci wraz z ich otoczeniem, poprzez:

a) zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne z wykorzystaniem technik terapeutycznych i socjoterapeutycznych, np. gry i zabawy psychologiczne, ćwiczenia relaksacyjne, arteterapia, muzykoterapia, drama itp.

b) zajęcia edukacyjne – pomoc w odrabianiu lekcji, przygotowanie do samodzielnej pracy umysłowej, organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia;

c) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce;

d) zajęcia wychowawcze – kształtowanie nawyku dbania o pomieszczenia i sprzęty, odpowiedzialności, szanowania innych, nabywania umiejętności społecznych, przygotowanie do współgospodarzenia, nabywania wiedzy ekologicznej itp.

e) inne zajęcia , których prowadzenie stanie się niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników zajęć,

f) organizowanie czasu wolnego,

g) organizacja wyjść do instytucji kultury i sztuki dla uczestników i ich rodzin

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-19:00 oraz w soboty w godzinach 8:00-13:00.

2) świetlica podwórkowa prowadzona przez Partnera w dzielnicy Stare Miasto w okolicy ul. Krakowskiej 45, wsparciem zostanie objętych 20 dzieci i młodzieży wraz z ich otoczeniem, poprzez

a) organizowanie i prowadzenie zajęć w ciekawej formie – profilaktycznej, rekreacyjnej, sportowej, muzycznej, plastycznej, tanecznej, dostosowywanej do możliwości dzieci oraz lokalnych uwarunkowań,

b) organizowanie czasu wolnego przez oferowanie ciekawych form jego spędzania (m.in. wzbogacenie nieodpłatnej oferty zajęć pozalekcyjnych),

c) odkrywanie umiejętności i talentów dzieci i młodzieży, rozbudzanie zainteresowań,

d) zachęcanie do podejmowania wspólnej pracy (np. urządzanie placu zabaw, boiska).

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Więcej informacji dostępnych na stronie lidera i partnera projektu:

http://www.stowarzyszeniepodajdalej.pl/swietlica/

http://www.adullam.pl/klub-bystrzaka/

Aktualności

  • Wszystkie posty
  • Aktualności
  • Przekaż nam 1,5%

Nasza działalność to już...

WYDANYCH OBIADÓW
0 +
PACZEK MIKOŁAJOWYCH
0 +
LAT DZIAŁANIA ŚWIETLICY
0

Nasi partnerzy

Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
Nawigacja
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Scroll to Top
Skip to content