ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa

biuro@adullam.pl

+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30

Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto w Częstochowie

Beneficjenci/tki zadania publicznego pt. Centrum Aktywności Obywatelskiej “Stare Miasto – Nowe Życie” korzystający ze wsparcia w ramach prowadzonych działań w Centrum Aktywności Obywatelskiej będą mogły liczyć na indywidualne podejście i opracowanie odpowiedniej dla nich ścieżki wsparcia.

Realizacja zadania przyczyni się do zaspokojenia potrzeb uczestników/czek zadania publicznego w zakresie:

  • aktywizowania i integrowania społeczności lokalnej,

  • objęcie dzieci opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego oraz w formie podwórkowej – streetworking – świetlica podwórkowa

  • diagnozowania problemów w zakresie uzależnienia od środków psychoaktywnych i przemocy w rodzinie oraz udzielenia wsparcia dla osób i rodzin,

  • profilaktyki i przeciwdziałanie bezdomności.

Podjęte zostaną następujące działania:

1. Utworzenie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej, w tym Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego,

2. Utworzenie i prowadzenie świetlicy środowiskowej – placówka wsparcia dziennego oraz świetlicy podwórkowej – streetworking wśród dzieci i młodzieży przebywającej na podwórkach, nie korzystających z pomocy placówek wsparcia dziennego organizujących zajęcia pozalekcyjne.

3. Utworzenie i prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Wspierającego,

4. Utworzenie i prowadzenie magazynu odzieży, pralni, łaźni dla osób w kryzysie bezdomności,

5. Prowadzenie OSL, w tym partnerstwa dla dzielnic Śródmieście i Stare Miasto.

Odbiorcami projektu – grupą docelową będą:

– osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób w kryzysie bezdomności oraz zagrożonych bezdomnością z terenu miasta Częstochowy, osób uzależnionych i współuzależnionych członków ich rodziny, osób dotkniętych przemocą
w rodzinie lub stosujących przemoc wobec członków rodziny

– dzieci i młodzież do 18. roku życia wychowujące się w rodzinach przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych z terenu miasta Częstochowy.

Pomocą i wsparciem w ramach niniejszego zadania publicznego planujemy objąć łącznie 1000 osób z w/w grup docelowych przy wykorzystaniu infrastruktury zlokalizowanej w miejscu realizacji CAO – Częstochowa ul. Krakowska 34.

Zadanie publiczne pod tytułem Centrum Aktywności Obywatelskiej “Stare Miasto – Nowe Życie” zostało dofinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

Zadanie związane z Prowadzeniem Centrum Aktywności Obywatelskiej (CAO) realizowane będzie w Częstochowie w dzielnicy Stare Miasto przy ul. Krakowskiej 34 oraz dzielnicy Centrum (Śródmieście). Termin realizacji zadania: 01.04.2022 roku – 31.12.2022 roku.

Udostępnij:

Archiwalne wpisy
Gdzie nas szukać
ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa
+48 34 365 39 46
+48 34 365 38 30
biuro@adullam.pl
Nawigacja
© Copyright 2023 Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
design: Daniel Malinowski
Skip to content